دسته بندی: دبیرستان دوره دوم پسرانه

شروعی فصلی جدید در آموزش شهر مشهد … به زودی در سالی تحصیلی جدید و با رویکردی نو و جدیدتر برنامه ها و فعالیت را...
زمانی طعم آموزش شیرین میشه واسم که رفاقت مکمل با علم و معرفت شکل میگیره دو عکس در دو زمان؛ اولی سال ۹۸ که فرزین...
فهرست